Moja-Apka.SK Software
komplexné profesionálne riešenie pre Vás a Váš priestor

SOFTVÉR

  Software
  SUPPORT
  
 
 
 KONTAKTY:

 HERMES FENG SHUI, s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ:2022856671

 +421 905 479 695

 +421 911 721 995
 podpora@fengshui.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAC INFO - ZOZNAM FUNKCIÍ

PC Software FENG SHUI MASTER

Pre Váš  Byt /  Dom / Záhradu /  Kanceláriu / ...   +  Osoby a Partnerské vzťa

Ku všetkým výpočtom, informáciám, analýzam a výstupom

sa dostanete EXPRESNE rýchlo a jednoducho.

Vy zadávate vstupné údaje a Váš domáci majster Feng Shui

všetko podstatné vyrieši za Vás.

Program sám AUTOMATICKY identifikuje všetky problémy priestoru, vykáže

komu a čo spôsobujú a v množstve Infotextov odôvodňuje a navrhuje nápravné opatrenia.

Kontroluje správnosť vykonaných opatrení.

Nakoniec si už iba vytlačíte požadované  VÝSTUPY  v grafickej aj v textovej forme. 

 

Moderné bývanie podľa zásad Feng Shui je odteraz dostupné pre každého.

SOFTVÉR FENG SHUI MASTER :

 

FENG SHUI Master

Kreslenie,  Harmonizácia, Zariaďovanie, Výuka

 
 Feng Shui Kreslenie

 Podporná grafika - kompletné grafické užívateľské prostredie

Po zadaní základných parametrov objektu program sám automaticky vykresľuje všetky

potrebné pozície a rozklady objektu a jeho jednotlivých miestností.  

Feng Shui Harmonizácia - energetická úprava

Priama program. pomoc pri harmonizácii priestoru - krok za krokom.

U jednotlivých obyvateľov poukazuje na súvislosti korešpondujúce s problematikou konkrétneho priestoru, s problematikou v jednotlivých oblastiach života a to až na úroveň konkrétnej miestnosti, pozície v miestnosti, typu miestnosti, individuálnu orientáciu osôb, ale i osobného nábytku, úžitkového nábytku, funkčných či dekoratívnych prvkov, elektroniky, elektrických spotrebičov, kúrenia, el. inštalácie, patogénnych zón ...

Feng Shui Zariaďovanie priestoru -

1600 zariaďovacích - harmonizačných a úžitkových prvkov a predmetov.

- kontrola osôb v objekte na všetkých úrovniach feng shui

- kontrola osobného nábytku - pozícia, orientácia, materiál, farba, odtieň, živel

- okamžite vidíte všetky výpočty, súvislosti a parametre až na pozíciu konkrétnej osoby

  a konkrétneho zariaďovacieho prvku

- programová kontrola pozícií všetkých prvkov

Feng Shui School : výuka, pomoc, kontrola, odporúčania nápravných riešení

Programová výuka feng shui systémov - vedie užívateľa krok za krokom

A to od výberu vhodného Pozemku, Domu, Bytu, Kancelárie po vypracovanie

feng shui projektu harmonizácie osobného alebo pracovného priestoru.

Zároveň program vysvetľuje, radí, odporúča, upozorňuje, pomáha a v neposlednom rade kontroluje a to priamo pri vypracovávaní samotného projektu harmonizácie priestoru

 
 

SOFTVÉR FENG SHUI MASTER :

 

TLAČ :

 

Možnosť tlače :

1. Ochranné znaky, Stimulačné znaky, Aktivizačné znaky + čínska znaková sada

2. Výpis všetkých identifikovaných chýb, poškodení a nedostatkov priestoru

3. Pomocná feng shui planžeta pre zadávanie svetových strán

4. ... a mnoho ďalších možností tlačových výpisov, užívateľských a programových 

    grafických výstupov

Obsahuje i Programového sprievodcu.

Obsahuje i  Úspešné termíny - časovanie osobných udalostí, činností, ...  podľa aktuálneho dátumu a času a mnoho ďalších nástrojov a funkcií

 

SOFTVÉR FENG SHUI MASTER :                  

I.

GRAFICKÉ PROSTREDIE :

 
PODPORNÉ GRAFICKÉ PROSTREDIE :     grafické nástroje - viac info

Klasické grafické vektorové prostredie,

Špeciálne Feng Shui grafické automatické prostredie - funkcie a nástroje,

Výuka Feng Shui kreslenia pomocou :

Programového automatického sprievodcu, alebo pdf  Programového sprievodcu

Ďalšiu užívateľskú podporu nájdete v časti  - "VÝUKOVÉ VIDEÁ"

Nachádzajú sa tam ukážkové VIDEÁ pre prácu so softvérom, ale i školiace a výukové VIDEÁ 

pre praktické využitie softvéru a systémov feng shui (tieto videá sú pridávané priebežne).

ZARIAĎOVACIE PRVKY :            sady zariaďovacích prvkov - viac info

1600 ks. Každý zariaďovací prvok má preddefinované parametre podľa systémov feng shui.

Z týchto dôvodov užívateľ nemusí ovládať systémy feng shui.

Program všetko vypočíta, pripraví všetky podklady a výstupy, zároveň upozorní

na poruchy a nedostatky priestoru. Následne ponúkne i nápravné opatrenia a riešenia.
TYPY A DRUHY MIESTNOSTÍ :       voliteľne typy miestností - viac info
Miestnosti a ďalšie stavebné prvky majú preddefinované parametre podľa systémov feng shui, 

Z týchto dôvodov užívateľ nemusí ovládať systémy feng shui.

Program všetko vypočíta, pripraví všetky podklady a výstupy, zároveň upozorní

na poruchy a nedostatky priestoru. Následne ponúkne i nápravné opatrenia a riešenia.
 

II.

FENG SHUI KRESLENIE OBJEKTU :

 

1. Jednoduché obkresľovanie pôdorysu  objektu:

     z obrázku, z fotky, zo súboru, cez Prt Scrn – formát bmp, jpg…

2. Jednoduché kreslenie pôdorysu objektu – kreslenie a navrhovanie priestorov

3. Jednoduchá úprava rozmerov objektu – prispôsobenie objektu do mierky 1 : 100

4. Program automaticky vykazuje ďalšie potrebné rozmery :

     - určí celkovú zastavanú, úžitkovú a obytnú plochu objektu a jednotlivých miestností

     - určí plochu podlahy a jednotlivých stien v m2 (pre výpočet materiálov, farieb

       a podlahových krytín) 

5. Jednoduché zariaďovanie objektu, a jednotlivých miestností, sadami zariaďovacích

    prvkov, harmonizačných prvkov a stimulačných prvkov

6. Program pomáha pri kreslení konkrétneho priestoru a to pomocou implementovaných

    grafických programových feng shui nástrojov a funkcií, ale aj pomocou

    Programového sprievodcu, ktorý vedie užívateľa po jednotlivých krokoch.

 

III.

FENG SHUI ZAORIENTOVANIE OBJEKTU :

 

 1. Jednoduchá identifikácia a zakreslenie presnej S / J osi objektu

 2. Jednoduché určenie Severnej steny objektu

 3. Jednoduché určenie trigramu objektu

 4. Program automaticky identifikuje Hlavný a Skrytý potenciál objektu a miestností

 5. Program automaticky určí presný stredcentrum akéhokoľvek objektu a miestnosti

 6. Program automaticky identifikuje vchod do objektu podľa metódy 24 vchodov a 64 hôr

 7. Program automaticky identifikuje vchody do miestností podľa metódy 24 vchodov a 64 hôr

 8. Program automaticky identifikuje Feng Shui Typ objektu a miestností

 9. Program automaticky umiestni 24 vchodovú ružicu do centra pôdorysu objektu i miestností

10. Program automaticky vykreslí správne energetické ružice objektu i miestností  

11. Program automaticky vykreslí jednotlivé steny miestností pre určenie farieb a materiálov

12. Program automaticky vypracuje profi popisové planžety – pôdorysu objektu i miestností

 

Programová automatická identifikácia odôvodňuje, popíše čo konkrétny prvok alebo jeho umiestnenie prináša, odporúča a navrhuje nápravné opatrenia,

 

IV.

FENG SHUI ANALÝZY A IDENTIFIKÁCIA

NEDOSTATKOV OBJEKTU :

 

 1. Program automaticky kontroluje rozmery miestností a zariadenia  - Feng Shui Meter

 2. Identifikácia a vykazovanie ohrozenia pri chýbajúcich častiach a perspektívach objektu

 3. Program automaticky kontroluje prítomnosť nebezpečných vodných pozícií miestností

 4. Program automaticky vypočíta a rozmiestni zložitú Lo Shu mriežku

 5. Program automaticky zobrazuje nebezpečné energetické body konkrétneho priestoru

 6. Programová identifikácia a následná užívat. stimulácia akupunktúrnych bodov objektu

 

 7. Program automaticky identifikuje nevhodné energetické hodnoty stavebných otvorov -

     okná, dvere, prechody, vchody objektu a miestností a následne navrhne ich úpravu 

    a polarizáciu konkrétnym feng shui krištálom.

     Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu, či ste otvor ošetrili správne.

 

 8. Program automaticky identifikuje potrebu použitia ochranných znakov v objekte

     a povie vám, ktorým ochranným alebo stimulačným znakom máte priestor ošetriť

     a kde ho máte umiestniť. Konkrétne znaky si môžete hneď z programu vytlačiť.

     Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu, či ste pozíciu ošetrili

     správnym  ochranným alebo stimulačným znakom.

 

 9. Program automaticky identifikuje energetické straty objektu - straty a unikanie

     energie cchi z objektu. Následne navrhne ich úpravu a ošetrenie. 

     Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu, či ste otvor ošetrili správne.

 

10. Program automaticky identifikuje kolízne alebo ohrozujúce pozície jednotlivých

       dverí a okien v objekte a tiež ich nevhodné typy - prevedenie. Následne navrhne ich

      úpravu a ošetrenie.  

      Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu, či ste otvor ošetrili správne.

 

11. Program automaticky identifikuje kolízne alebo ohrozujúce pozície ďalšieho veľkého

      množstva stavebných a zariaďovacích prvkov - bytového vybavenia atd.

      A to voči objektu, v objekte samotnom, i voči jednotlivým obyvateľom a miestam na prácu,

      relax alebo spánok.

 

Na záver si môžete spustiť komplexnú kontrolu harmonizácie a úprav vášho

bytu / domu / kancelárie / harmonizovaného priestoru a to spustením časti 

"Pomoc pri Ladení-Harmonizovaní".

Sú to konkrétne odporúčania pri harmonizácii konkrétneho objektu s jeho obyvateľmi.

 

Táto "pomoc" špecifikuje, čo uvedený priestor nemá obsahovať, čo ho poškodzuje, čo je naopak potrebné doplniť, ako a čím priestor vyvážiť a harmonizovať - konkrétne farby, materiály, prvky, obrazy, sošky.

 

V.

FENG SHUI UMIESTŇOVANIE OSÔB  A  PRVKOV VYBAVENIA

OBJEKTE:

 

 1. Program automaticky lokalizuje umiestnenie osoby v objekte bytu, domu a v konkrétnej

     miestnosti, na konkrétnej pozícii

 

 2. Program automaticky dohľadáva energeticky kompatibilné - vhodné obiekty (byty / domy),

     ale aj konkrétne kompatibilné miestnosti v analyzovanom objekte

 

 3. Program automaticky kontroluje správnosť premiestnenia osôb do energeticky vhodnej -

     kompatibilnej miestnosti

 

 4. Program automaticky kontroluje správnosť umiestnenia osôb pri spánku, práci a relaxácii

      (podľa konkrétnej osoby, konkrétneho vchodu do miestnosti a konkrétneho paláca)

 

 5. Program automaticky kontroluje správnosť nasmerovania osôb podľa ich priaznivých

     smerov pri spánku, práci a relaxácii (podľa 8 vchodov, podľa 24 vchodov a podľa 64 hôr)

 

 6. Program automaticky identifikuje Hlavný a Skrytý potenciál nasmerovania osoby pri

     spánku a pri práci - jemná kalibrácia priaznivého smeru

 

 7. Program automaticky kontroluje Okolie umiestnenia osoby alebo osobného nábytku

     a identifikuje ohrozenia spôsobené nevhodným umiestnením rôznych stavebných

     a zariaďovacích prvkov - prvkov bytového vybavenia atd.

 

 8. Program automaticky identifikuje druhotné patogény poškodenia priestoru, určí koho

     a v akom rozsahu najviac ohrozujú, koho ohrozujú z miestností, koho z celkovej pozície bytu.

     Vykáže i súvisiace poškodenia zo všeobecnej a individuálnej oblasti života jednotlivcov alebo

     celej rodiny. Program prihliada i na typ resp. symboliku patogénu a vykazuje ho textovo.

     Program na všetky tieto okolnosti upozorní následne navrhne úpravu a ošetrenie.  

     Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu.

 

 9. Program automaticky vykonáva kontrolu umiestnenia dôležitých prvkov, dokumentov,

      fotografií, cenností. Vykáže, čo konkrétne prináša umiestnenie týchto prvkov v tej-ktorej

      miestnosti a na tom-ktorom mieste

 

10. Program vykonáva Predmetovú analýzu priestoru. Dohľadávajú sa predmety špeciálneho

      významu a na základe ich aktuálnej pozície v priestore sa presne identifikuje, aké tendencie

      tieto predmety stimulujú a teda čo konkrétne prinášajú jednotlivým obyvateľom / užívateľom,

      celej rodine alebo celému pracovnému kolektívu.

 

11. Program automaticky upozorňuje na ďalšie poškodenia priestoru, ktoré priamo ovplyvňujú

       konkrétnych obyvateľov a negatívne pôsobia na ich jednotlivé oblasti života

 

12. … a mnoho ďalších funkcií  

 

Program i na tejto úrovni obsahuje množstvo Infotextov,

v ktorých daný problém identifikuje, popisuje, odôvodňuje a odporúča nápravné opatrenia

 

VI.

FENG SHUI ROZBORY A ANALÝZY OSÔB :

 

Užívateľsky voliteľné GUA (KUA) SYSTÉMY :

 1. Precise Gua systém - (podľa Ba Zi - Four Pillars a rozloženia Yin/Yang)

 2. Nediferencovaný Gua systém -  iba podľa roku narodenia - Gua aktuál.roku ( tabuľkový)

 3. Diferencovaný Gua systém - podľa roku narodenia a pohlavia (tabuľkovy)

 

4. Program automaticky určí rozloženiepomery jednotlivých živlov osoby na základe

     hodiny, dňa, mesiaca a roku jej narodenia (10 nebeských kmeňov a 12 pozemských vetiev)

 

 5. Program automaticky určí presný pomer Yin/Yang osoby na základe hodiny, dňa, mesiaca

     a roku jej narodenia

 

 6. Program automaticky vypočíta presné Gua (Kua) číslo osoby podľa pomeru Yin/Yang

      v 4 pilieroch osudu (Four Pillars) na základe hodiny, dňa, mesiaca a roku jej narodenia.

 

 7. Program automaticky určí priaznivé smery pre všetky zadané osoby

 

VII.

ĎALŠIE ROZBORY A ANALÝZY OSÔB :

 

 8. Program automaticky vykazuje pre jednotlivé osoby OSOBNÉ Úspešné termíny - časovanie

     osobných udalostí a činností podľa Osobného denného astrologického kalendára

     (z čínskej astrológie - čín.lun.kal.). 

     Osobné dni vhodné na úspech, biznis, zdravie, liečenie, cestovanie, začiatok nových aktivít,

     na lásku, uzmierovanie partnerov, vhodné na nadväzovanie nových vzťahov, na posilňovanie

     partnerstva, na mimoriadne chvíle strávené s rodinou.

 

 9. Program automaticky vykazuje Všeobecne úspešné termíny - podľa aktuálneho

     dátumu a času s presnosťou na cca polhodinové intervaly po jednotlivých minútach.

     Dôležité pre plánovanie nových dôležitých aktivít - začiatok stretnutí, rokovaní, začiatky

     projektov, založenie firmy, plánovanie svadby,

     uskutočňovanie rôznych magických a obetných rituálov.

 

10. Program automaticky vykazuje Osobnú energetickú kondíciu človeka počas jedného

      dňa, ale aj počas jednotlivých mesiacov v roku.  

      Dôležité na plánovanie aktivít s vysokým stupňom fyzickej a psychickej záťaže, ako sú napr.

      dôležité pracovné rokovania, operácie, dôležité skúšky v škole, vybavovanie dôležitých

      dokumentov a povolení, zháňanie dôležitých vecí. Čiže všetky aktivity, ktoré vyžadujú Vaše

      maximálne nasadenie a sústredenosť.

 

11. Program automaticky  vykazuje Osobnú fyzickú, mentálnu a emocionálnu kondíciu

      človeka počas jednotlivých dní, týždňov a mesiacov v roku.

      Dôležité pre to, aby sa človek dokázal vyhnúť rôznym úrazom, nehodám a zraneniam pri

      športe, dovolenke, služobných cestách, letných táboroch, športových sústredeniach, ...

 

12. Program automaticky identifikuje a vymedzuje Osobné obdobia počas jednotlivých

      mesiacov v roku, kedy má človek zvýšenú finančnú kondíciu.

      To znamená že vykáže obdobia, kedy má človek priaznivé podmienky a predpoklady

      pre zvyšovanie ziskov, zarábanie peňazí, úspešné obchodovanie na burze

      a uskutočňovanie ďalších investícií.  

 

13. Program obsahuje Editory charakteristík - možnosť vložiť si do programu vlastné rozbory,

       charakteristiky a poznámky 

 

Ďalej program obsahuje Rozbory a Analýzy možností, daností, talentov, predpokladov

a Osobné Predpovede pre analyzované osoby.

Tieto rozbory, analýzy a predpovede sa nachádzajú v jednotlivých častiach programu. 

Máte ich k dispozícii v rozsahu Vami zvoleného typu programu a jeho bonusov.

 

ĎALEJ OBSAHUJE:

 

Čínsky Osobný Denný Astrologický Kalendár +  Biorytmus

plánovanie dôležitých osobných a pracovných aktivít

Úspešné termíny pre Váš život  

 

Tento denný astrologický kalendár sa počíta z presného dátumu narodenia človeka

podľa čínskej  astrológie. Je to vynikajúci pomocník pre plánovanie rôznych osobných i pracovných aktivít - dni vhodné na úspech, biznis, cestovanie, začiatok nových aktivít, lásku, na oddych, pre mimoriadne chvíle strávené s rodinou.

V textovej i grafickej forme. Možnosť tlače grafickej i textovej časti -

Generátor rozborov a analýz.

 Neuveriteľne presný a neuveriteľne úspešný - odskúšaný tisíckami užívateľov.

 Použitie pre ľubovolný počet osôb. V kalendári sa môžete pohybovať neobmedzene

 v minulosti aj v budúcnosti. Obsahuje i osobný Biorytmus.

 Obsahuje i Úspešné termíny - časovanie osobných udalostí, činností, ... : 

 1. Všeobecné - podľa aktuálneho dátumu a času

 2. Osobné - podľa dátumu narodenia z čínskej astrológie a mnoho ďalších nástrojov a funkcií

 

1. Program automaticky vykazuje pre jednotlivé osoby OSOBNÉ Úspešné termíny - časovanie

    osobných udalostí a činností podľa Osobného denného astrologického kalendára

    (z čínskej astrológie - čín.lun.kal.). 

    Osobné dni vhodné na úspech, biznis, zdravie, liečenie, cestovanie, začiatok nových aktivít,

    na lásku, uzmierovanie partnerov, vhodné na nadväzovanie nových vzťahov, na posilňovanie

    partnerstva, na mimoriadne chvíle strávené s rodinou.

 

2. Program automaticky vykazuje Všeobecne úspešné termíny - podľa aktuálneho

     dátumu a času s presnosťou na cca polhodinové intervaly po jednotlivých minútach.

     Dôležité pre plánovanie nových dôležitých aktivít - začiatok stretnutí, rokovaní, začiatky

     projektov, založenie firmy, plánovanie svadby,

     uskutočňovanie rôznych magických a obetných rituálov.

 

3. Program automaticky vykazuje Osobnú energetickú kondíciu človeka počas jedného

    dňa, ale aj počas jednotlivých mesiacov v roku.  

    Dôležité na plánovanie aktivít s vysokým stupňom fyzickej a psychickej záťaže, ako sú napr.

    dôležité pracovné rokovania, operácie, dôležité skúšky v škole, vybavovanie dôležitých

    dokumentov a povolení, zháňanie dôležitých vecí. Čiže všetky aktivity, ktoré vyžadujú Vaše

    maximálne nasadenie a sústredenosť.

 

4. Program automaticky  vykazuje Osobnú fyzickú, mentálnu a emocionálnu kondíciu človeka

    počas jednotlivých dní, týždňov a mesiacov v roku.

    Dôležité pre to, aby sa človek dokázal vyhnúť rôznym úrazom, nehodám a zraneniam pri

    športe, dovolenke, služobných cestách, letných táboroch, športových sústredeniach, ...

 

5. Program automaticky identifikuje a vymedzuje Osobné obdobia počas jednotlivých

     mesiacov v roku, kedy má človek zvýšenú finančnú kondíciu.

    To znamená že vykáže obdobia, kedy má človek priaznivé podmienky a predpoklady

    pre zvyšovanie ziskov, zarábanie peňazí, úspešné obchodovanie na burze a uskutočňovanie

    ďalších investícií.  

 

Feng Shui Osôb a Partnerských vzťahov  /  Profi

Four Pillars - Precise Gua (Kua)

 

 Tento softvér obsahuje absolútne presné feng shui analýzy, rozbory a

 charakteristiky osôb a vzťahov. Sú to nevyhnutné informácie pri výbere, kúpe, prenájme, 

 stavbe, zariaďovaní a harmonizácii akéhokoľvek priestoru.

 Všetko aj v textovej forme. Možnosť tlače textov - Generátor rozborov a analýz.

 Možnosť meniť a nahrádzať texty vlastnými textami.

 Obsahuje : Ba Zi - Štyri piliere osudu - Four pillars, presný výpočet Gua čísla podľa

 pomeru Yin/Yang, charakteristiky Pozemských Vetiev (astro znamenia),

 charakteristiky Gua čísel a ďalších Osobných čísel podľa Feng Shui pre analyzovanú osobu,

 Správne smery pre jednotlivé Gua, Pomery živlov pre analyzovanú osobu, Pomer Yin/Yang.

 Obsahuje i Partnerské ZHODY z viacerých úrovní osobného Feng Shui.

 Obsahuje i Osobné predpovede na mesiac a rok podľa Feng Shui.

 Obsahuje i  Úspešné termíny - časovanie osobných udalostí, činností, ...  podľa aktuálneho 

  dátumu a času a mnoho ďalších nástrojov a funkcií...

 

Feng Shui Meter /  Profi 

Správne rozmery - cm /  inch

 

Tento softvér slúži na identifikáciu vhodných a nevhodných rozmerov v interiéri 

aj v exteriéri. Zistíte, ako konkrétne rozmery priestorov, úžitkových a dekoračných 

predmetov ovplyvňujú svoje okolie a čo reálne prinášajú svojim užívateľom. 

Skontrolujte si rozmery svojho domu, bytu, izby, záhrady, svojho pracovného stola, okien, dverí, nábytku, 

svojej postele, vázy, obrazov, fotografií, svojho telefónu, vizitky, ale tiež svojich amuletov, šperkov,

 tetovaní. 

Nezabudnite skontrolovať svoju osobnú výšku a ako ju môže negatívne alebo pozitívne ovplyvniť 

rôzna obuv, účes či klobúk. Máte aj Vy doma svoje "šťastné topánky"?

Program určí Zlatý rez predmetu alebo objektuMožnosť prepínania cm / inch.

Obsahuje i  Úspešné termíny - časovanie osobných udalostí, činností, ...  podľa aktuálneho 

dátumu a času a mnoho ďalších nástrojov a funkcií.

 

Numerológia Osôb a Partnerských vzťahov /  Profi

 

Tento softvér obsahuje niekoľko numerologických systémov pre analýzu Osôb a Osobných 

 vzťahov. Dôležitý nástroj pri výbere správneho mena pre Osobu (Firmu) a tiež pri výbere

 vhodného Partnera.

 Všetko aj v textovej forme. Možnosť tlače textov - Generátor rozborov a analýz.

 Možnosť meniť a nahrádzať texty vlastnými textami.

 Obsahuje : Numerologické charakteristiky z klasickej Západnej numerógie - Osudové číslo

  Psychické číslo, Životné cykly, Číselná mriežka, Číselné roviny, Osobné číslo Roku, Mesiaca a 

 DňaCharakteristiky analyzovanej osoby z mena a priezviska podľa špeciálnej

 Východnej numerológie a to z troch úrovní - Fyzickej, Mentálnej a Citovej.

 Partnerské ZHODY podľa Západnej aj Východnej numerológie - veľmi presné.

 Obsahuje i Osobnú Ročnú Predpoveď pre analyzovanú osobu.

 Obsahuje i Úspešné termíny - časovanie osobných udalostí, činností, ...  podľa aktuálneho 

 dátumu a času a mnoho ďalších nástrojov a funkcií

 

Astrológia Osôb a Partnerských vzťahov /  Profi

 

Tento softvér obsahuje osobné charakteristiky pre analýzu Osôb a Osobných vzťahov zo západnej aj čínskej astrológie. Dôležitý nástroj pri výbere vhodného Povolania, Športu a zároveň je veľmi nápomocný pri výbere vhodného Partnera.

 Veľmi presné osobné predpovede podľa čínskej astrológie - podľa Aktuálneho roku, podľa 

 Deviatich hviezd a podľa Božstva roku.

 Všetko aj v textovej forme. Možnosť tlače textov - Generátor rozborov a analýz.

 Možnosť meniť a nahrádzať texty vlastnými textami.

 Obsahuje : charakteristiky z klasickej Západnej astrológie, Čínskej astrológie a Kombinovanej 

 astrológie podľa dátumu narodenia analyzovanej osoby.

 Obsahuje Vhodné Povolania a Životná predpoveď osoby podľa Čínskej astrológie.

 Partnerské ZHODY podľa Čínskej astrológie - veľmi presné.

 Obsahuje i Úspešné termíny - časovanie osobných udalostí, činností, ...  podľa aktuálneho 

 dátumu a času a mnoho ďalších nástrojov a funkcií.

 

Kabala Osôb a Partnerských vzťahov /  Profi

 

Pôvodná Židovská Numerológia podľa mena a priezviska osoby. Je to veľmi dôležitý nástroj pre výber vhodného Mena pre Osobu, vhodného Názvu pre Firmu, Výrobok, pre výber vhodného Povolania a samozrejme pre výber vhodného Partnera alebo miesta pre dobrý Život

(Zhoda Osoby s konkrétnym Mestom alebo Štátom).

Všetko aj v textovej forme. Možnosť tlače textov - Generátor rozborov a analýz.

Čo zistíte ? Životný cieľ osoby, aké sú Najvhodnejšie Povolania, čo prinášajú

danej osobe vybrané Konkrétne Povolania, Farebné Spektrum mena / slova, Zvukové spektrum

mena / slova. ZHODY podľa Kabaly - veľmi presné : Partnerská ZHODA, ZHODA skupiny ľudí,

ZHODA človeka s konkrétnym mestom, štátom.

Ovládanie KABALY znamená ovládanie sveta okolo nás.

Obsahuje i  Úspešné termíny - časovanie osobných udalostí, činností, ...  podľa aktuálneho

dátumu a času a mnoho ďalších nástrojov a funkcií.

 

Tarot, Cigánske karty - Veštenie a Výuka /  Profi

 

Program pre výuku a praktické Veštenie.

Obsahuje programový klasický Tarot a programové klasické Cigánske karty.

Významy jednotlivých kariet : všeobecný Mantický význam, náhradný Mantický význam, Osobné karty,

Časti tela, Choroby, Povolania.

Obsahuje aj systémy : Keltský kríž, Druidská veštba, Partnerská veštba, Systém veštby ÁNO - NIE. Možnosť nahradiť predvolené programové karty vlastnými.

Obsahuje i Úspešné termíny - časovanie osobných udalostí, činností, ... podľa aktuálneho dátumu a času a mnoho ďalších nástrojov a funkcií.

 

MESIAC a ZDRAVIE  / Profi

 

Tento nástroj pomôže zistiť osobnú energetickú kondíciu analyzovaného človeka počas dňa 

a v jednotlivých mesiacoch roka. Odhalíte zdravotné dispozície človeka a zdravotné dispozície

jeho jednotlivých orgánov a zistíte, prečo sa človek môže cítiť v určitých obdobiach viac unavený a má väčší predpoklad úrazov a havárií.

Program Vám pomôže všetky osobné i pracovné aktivity a činnosti načasovať tak, aby to bolo

pre Váš organizmus viac prospešné než zaťažujúce.

V kombinácii s ďalšími programami ako sú Biorytmus, Osobný čínsky astrologický kalendár, Úkon 

v správnom termíne a Orgánové hodiny, Všeobecné úspešné termíny, ODHALÍTE svoj jedinečný 

ENERGETICKO-ZDRAVOTNÝ VZOREC. 

A vtedy dokážete uchopiť svoj osud do vlastných rúk a menežovať všetky svoje aktivity s vysokou efektivitou a účinnosťou. Čo konkrétne?  Zdravie, relax, šport, liečenie, partnerstvo, rodinu, biznis, financie, prácu, konkrétny druh činnosti, cestovanie, ...

Obsahuje : Mesačný zverokruh, Osobné Energetické Maximum a Minimum,

Zdravie podľa Mesiaca, 

Poznámky - možnosť vytvoriť si k analyzovanej osobe vlastné poznámky a skúsenosti

 

I - TING + Kombinačná tabuľka ŽIVLOV a HVIEZD  / Profi

 

Nenahraditeľná pomôcka pre profesionálnu úpravu a harmonizáciu Domov / Bytov / Priestorov 

podľa zásad Feng Shui. 

Obsahuje :

 I.   I-Ting veštbu - rozšírená veštba I -Ting

II.  Cisársku kombinačnú tabuľku Živlov a Hviezd - modulátor kombinácií Živlov, Hviezd a ich

      vzájomných tendencií

 III.  Modulátor :

 1. Hlavného potenciálu analyzovaného priestoru

 2. Inverzného potenciálu analyzovaného priestoru

 3. Skrytého potenciálu analyzovaného priestoru  

 Modulátor má šesť spôsobov zadávania :

 Pomocou Trigramov, Svetových strán, Živlov, Smerov, Čínskych znakov, Poradových čísel

 

MESIAC - Stavba, Rekonštrukcia, Údržba +

ORGÁNOVÉ HODINY / Profi

 

Veľmi užitočný nástroj pre plánovanie a realizáciu dôležitých stavebných úkonov pri stavbe, 

rekonštrukcii a údržbe Vášho priestoru. 

Zároveň sa dozviete aká je energia Vašich orgánov počas dňa a počas roku - plánovanie operácií a presných termínov užívania liekov, ... 

Tiež zistíte, ktoré termíny sú priaznivé pre Váš organizmus na realizovanie určitých liečebných procedúr ako sú púšťanie žilou, bankovanie, prikladanie pijavíc, ...

Obsahuje :

 1. Priaznivé a nepriaznivé termíny činnosti podľa lunárnych fáz Mesiaca pri stavbe a údržbe domu

 - Čo skrýva dátum (analyzér a modulátor) - stavba, opravy, údržba, rekonštrukcia, 

   prevádzka

 

 - Úkon v správnom termíne (analyzér a modulátor) - stavba, opravy, údržba,  

   rekonštrukcia, prevádzka

 

 2. Energia orgánu počas dňa a roka (analyzér a simulátor stavu energie)

 3. Energetický stav všetkých orgánov naraz počas dňa a roka (analyzér a simulátor stavu energie)

 4. Púšťanie žilou a orgánové hodiny 

 

UČEBNICA Feng Shui - diel I.  / Profi

 

Je to elektronická verzia čitateľsky mimoriadne obľúbenej knihy.

Obsahuje 189 strán A4 - textov a grafiky.

Prvé vydanie v tlačovej forme : 03 / 2007, ISBN 978-80-969752-0-4.

 

Obsah knihy 

 

Ďalšie funkcie UČEBNICE :

 - Je priamo prepojená s hlavným helpom ale i s ostatnými časťami programu. Napríklad pri harmonizácii

   priestorov si môžete upravovať priestory cez časť "Analýza objektu" a zbierať podklady a informácie

   z celého programu, z "Učebnice" a zo špeciálnych školiacich helpov, z výukových a pomocných modulov

   a balíčkov.

 -V Učebnici sa nachádza zväčšovanie vybraných obrázkov,  dohľadávanie výrazu alebo zvolenej témy.

 -Možnosť zápisu vlastných poznámok podľa zvolenej strany a témy.

 

 

 

 

   

Feng Shui MASTER

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

© Hermes, 1998-2015 All rights reserved