Licenčná zmluva na počítačové programy

UPOZORNENIE: Prosím, pozorne si prečítajte podmienky licenčnej zmluvy.

Stiahnutím a používaním : počítačového programu FENG SHUI MASTER alebo jeho jednotlivých možných samostatne generovaných častí - počítačového programu FENG SHUI HOME MASTER, počítačového programu OSOBNÝ PORADCA, počítačového programu UČEBNICA FENG SHUI diel I. na osobnom počítači a tablete, a ďalej stiahnutím a používaním PC aplikácie a mobilnej aplikácie na osobnom počítači, tablete, mobilnom telefóne, čítačke alebo na inom zobrazovacom zariadení vyjadruje užívateľ, ako nadobúdateľ licencie, súhlas s licenčnými podmienkami spoločnosti HERMES FENG SHUI, s.r.o., ako aj s touto licenčnou zmluvou.

 

Spoločnosť HERMES FENG SHUI, s.r.o. je výhradným držiteľom všetkých majetkových práv k PC softvéru FENG SHUI MASTER, FENG SHUI HOME MASTER, OSOBNÝ PORADCA a UČEBNICA FENG SHUI diel I., a k PC aplikáciám a mobilným aplikáciám ako autorským dielam. Tieto počítačové programy sú chránené autorským právom SR a medzinárodným autorským právom. Podrobné popisy jednotlivých častí a funkcií počítačových programov sú zverejnené a prístupné na webovej stránke www.fengshui.sk a na príslušnej webovej stránke z ktorej bol počítačový program zakúpený.

 

Článok 1 :  Vymedzenie pojmov

  1. Nadobúdateľom sa chápe právnická alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla počítačový program

      od spoločnosti HERMES FENG SHUI s.r.o. alebo od jej certifikovaného predajcu.

  2. Poskytovateľom sa chápe spoločnosť HERMES FENG SHUI s.r.o. so sídlom Koceľova 1105/1,

      94901 Nitra, IČO : 44 831 391, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra,

      vložka 24787/N.

  3. Počítačovým programom sa chápe : PC softvér FENG SHUI MASTER, PC softvér FENG SHUI

      HOME MASTER, PC softvér OSOBNÝ PORADCA, PC softvér UČEBNICA FENG SHUI diel I.

      (ďalej len „softvér“)

  4. Aplikáciou sa chápe počítačový program zobrazovaný na PC alebo na mobilnom zariadení

  5. Mobilným zariadením sa chápe mobilný telefón, tablet, čítačka, alebo iné zobrazovacie

      zariadenie

  6. Predmetom licencie je udelenie súhlasu poskytovateľa na používanie počítačového programu

      nadobúdateľovi, za uvedených licenčných podmienok.

  7. Certifikovaný predajca – podnikateľský subjekt, ktorý má oprávnenie na predaj alebo šírenie

      počítačových programov od poskytovateľa.

 

Článok 2 :  Licencia

  1. Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi, po zakúpení jednej licencie, právo počítačový program

      inštalovať, spustiť a používať na jednom licencovanom počítači alebo na jednom mobilnom

      zariadení, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Nadobúdateľ je oprávnený

      používať počítačový program, jeho funkcionalitu a všetky jeho časti v rozsahu, ktorý je obvyklý pri

      danom druhu počítačového programu a spôsobe jeho použitia. Licencia je udelená na čas

      obvyklý pri danom druhu počítačového programu a pri spôsobe jeho použitia pre jeden

      licencovaný počítač, alebo pre jedno mobilné zariadenie, t.j. licencia na počítačový program je

      natrvalo priradená jednému licencovanému počítaču alebo jednému mobilnému zariadeniu

      (ďalej len licencia).

  2. Nadobúdateľ je oprávnený na vytvorenie jednej záložnej rozmnoženiny softvéru pre podporu

      používania softvéru na licencovanom počítači. Ak sa ďalšie použitie takto vytvorenej

      rozmnoženiny softvéru stane neoprávneným, každá takáto rozmnoženina, úprava alebo

      prepojenie sa musí znehodnotiť, zničiť alebo odstrániť.

  3. Okrem prípadov, ustanovených touto Licenčnou zmluvou, nemôže nadobúdateľ počítačového

      programu, ako nadobúdateľ licencie, softvér ani aplikáciu, alebo ktorúkoľvek ich časť

      neoprávnene rozširovať, rozmnožovať, kopírovať, modifikovať, kompilovať, dekompilovať alebo

      inak sprístupňovať, ani prenechať za odplatu alebo bezodplatne inej právnickej alebo fyzickej

      osobe.

  4. V prípade, že poskytovateľ udelil licenciu na viacej počítačov alebo mobilných zariadení, (ďalej

      len „multilicencia“) môže nadobúdateľ za podmienok stanovených multilicenciou počítačový

      program používať na množstve počítačov alebo mobilných zariadení, na ktoré bola multilicencia

      zakúpená. Nadobúdateľ multilicencie môže vytvoriť doplňujúce kópie softvéru v počte, ktorý

      zodpovedá zakúpenej multilicencii.

 

Článok 3 :  Zrušenie licencie

  1. V prípade zistenia nelegálneho použitia počítačového programu nadobúdateľom, nad rozsah

      udelenej licencie, je poskytovateľ oprávnený, v záujme ochrany svojich majetkových práv

      k počítačovému programu a zamedzeniu jeho ďalšieho porušovania, zrušiť nadobúdateľovi

      udelenú licenciu. V prípade nelegálneho použitia počítačového programu poskytovateľ zruší

      nadobúdateľovi udelenú licenciu bez zbytočného odkladu, za podmienok podľa tejto zmluvy.

  2. Po zrušení udelenej licencie nadobúdateľovi je poskytovateľ oprávnený použiť ochranné prvky

      počítačového programu, znemožniť prístup neoprávnených osôb k programu, znehodnotiť, zničiť

      alebo odstrániť neoprávnenú rozmnoženinu, neoprávnenú modifikáciu a prepojenie programu

      v akejkoľvek forme.

  3. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade nelegálneho používania

      počítačového programu nad rozsah udelenej licencie bude platnosť licencie zrušená

      a nelegálne používaný počítačový program so všetkými jeho nelegálnymi rozmnoženinami,

      modifikáciami a prepojeniami budú znehodnotené, zničené alebo odstránené.

  4. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že počítačový program obsahuje aktívne a

      pasívne prvky ochrany pred neoprávneným používaním – autorizácia a aktualizácie počítačového

      programu.

  5. Nadobúdateľ sa zaväzuje počítačový program chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb,

      ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok poškodenie alebo znehodnotenie

      počítačového programu.

  6. Nadobúdateľ licencie súhlasí so svojou objektívnou zodpovednosťou pri porušení alebo

      opakovanom porušovaní podmienok tejto licenčnej zmluvy.

 

Článok 4 :  Obmedzená záruka

  1. Poskytovateľ ručí za funkcionalitu počítačového programu v súlade s popisom funkcií programu

      a návodom na jeho používanie, ktoré sú zverejnené a prístupné v softvéri a na webovej stránke

      www.fengshui.sk.

  2. Poskytovateľ poskytuje odo dňa dodania softvéru na CD nosiči 30 dňovú záruku, že CD nosič

      nemá defekty, spojené s materiálmi alebo výrobou.

  3. V lehote podľa bodu 2. tohto článku a po predložení dokladu o kúpe softvéru môže oprávnený

      nadobúdateľ vadný CD nosič vrátiť poskytovateľovi.

  4. Podľa bodu 2. tohto článku poskytovateľ nadobúdateľovi chybný CD nosič bezodkladne vymení

      za CD nosič bezchybný.

  5. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie CD nosiča, ktoré zjavne nebolo spôsobené chybou

      materiálu alebo výrobnou chybou.

  6. Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za vadu CD nosiča, ktorá vznikla následkom nehody alebo

      bola spôsobená nadobúdateľom.

  7. V prípade vady CD nosiča podľa bodu 2. tohto článku nemá nadobúdateľ právo na vrátenie ceny

      za zakúpenie licencie.

  8. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne mechanické, hardvérové alebo softvérové škody na

      licencovanom počítači užívateľa. Obmedzená záruka podľa tohto článku je jedinou zárukou vo

      vzťahu k počítačovému programu.

  9. Poskytovateľ nezodovedá za chyby počítačového programu, ktoré by vznikli v dôsledku jeho

      nesprávneho používania (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby

      spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby

      spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou.

 10. Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri použití

      počítačového programu v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t.j.

      chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu práce s počítačovým

      programom.

 11. Poskytovateľ odmieta všetky implicitné záruky vrátane záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na

      konkrétny účel, spoľahlivosti, kvality, produktivity, spôsobilosti ku konkrétnym cieľom

      a neporušenia cudzích práv. Ak právny poriadok štátu nepovoľuje odmietnutie implicitných

      záruk, potom akékoľvek implicitné záruky alebo podmienky trvajú iba počas lehoty obmedzenej

      záruky alebo sú obmedzené v rozsahu ustanovenom právnym poriadkom.

 

Článok 5 :  Povinnosti nadobúdateľa

  1. Pre bezchybné používanie softvéru, v rozsahu udelenej licencie, je nadobúdateľ povinný,

      ešte pred prvým použitím programu,  na autorizáciu softvéru bez zbytočného odkladu,

      najneskôr do 30 dní.

  2. Nadobúdateľ si je vedomý toho, že musí strpieť automatické aktualizácie softvéru, ktoré sú

      nevyhnutné pre jeho ďalšie používanie.

  3. Nadobúdateľ je povinný upovedomiť poskytovateľa., prostredníctvom jeho aktuálneho

      e-mailového kontaktu na webovej stránke: www.fengshui.sk, o akejkoľvek ďalšej vynútenej

      reinštalácii alebo novej inštalácii softvéru na licencovanom počítači alebo ďalšom

      nelicencovanom počítači. Prípadom vynútenej reinštalácie môže byť najmä úplná strata dát

      v licencovanom počítači alebo odcudzenie a zničenie licencovaného počítača, alebo prechod

      na nový počítač.

  4. Informačná povinnosť nadobúdateľa o reinštalácii softvéru a o vynútenej zmene licencie voči

      poskytovateľovi je odôvodnená vykonaním úkonov nevyhnutne potrebných na zmenu licencie

      udelenej nadobúdateľovi, v súvislosti s licenciou na softvér, ktorá je natrvalo priradená

      licencovanému počítaču. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený vyúčtovať

      nadobúdateľovi servisný poplatok v súlade s článkom 6 tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení

      informačnej povinnosti je poskytovateľ oprávnený pôvodnú udelenú licenciu nadobúdateľovi

      zrušiť v súlade s článkom 3. tejto zmluvy.

  5. Až po súhlasnom písomnom potvrdení zmeny pôvodnej licencie poskytovateľom je

      nadobúdateľ oprávnený na novú inštaláciu a autorizáciu softvéru na pôvodnom alebo

      novom licencovanom počítači.

  6. Nadobúdateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by poškodzovalo alebo inak

      ohrozovalo majetkové práva poskytovateľa k počítačovému programu. V prípade nelegálneho

      používania softvéru alebo aplikácie nad rozsah udelenej licencie je nadobúdateľ povinný

      odstrániť všetky následky neoprávneného zásahu do majetkových práv poskytovateľa.

  7. Nadobúdateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil používaním softvéru

      alebo aplikácie v rozpore s licenčnými podmienkami a vydať bezdôvodné obohatenie,

      ktoré tým získal.

 

Článok 6 :  Sankcie pri porušení licenčných podmienok

Porušenie licenčných podmienok podľa tejto zmluvy užívateľom môže mať za následok:

  1. Pri prvom porušení licenčných podmienok pošle poskytovateľ nadobúdateľovi upozornenie

      e-mailom o možnosti zrušenia udelenej licencie.

  2. Pri opakovanom alebo pokračujúcom porušovaní licenčných podmienok je poskytovateľ

      oprávnený v súlade s článkom 3. tejto zmluvy zrušiť okamžite nadobúdateľovi udelenú licenciu.

  3. Po zrušení licencie, ako aj v prípade opakovaného alebo pokračujúceho neoprávneného zásahu

      do majetkových práv k softvéru sa nadobúdateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu

      vo výške aktuálnej ceny počítačového programu, za každý opakovaný pokus o neoprávnenú

      autorizáciu, alebo aktualizáciu softvéru, do 15 dní odo dňa zrušenia licencie.

  4. Pri každom porušení informačnej povinnosti o reinštalácii alebo novej inštalácii softvéru sa

      nadobúdateľ zaväzuje poskytovateľovi uhradiť servisný poplatok v sume 12,- Eur.

 

Článok 7 :  Všeobecné ustanovenie

  1. Nadobúdateľ licencie nemôže udeliť tretej osobe sublicenciu k počítačovému programu

      a nemôže licenciu prenajať tretím osobám.

  2. Nadobúdateľ licencie je oprávnený previesť trvalo licenciu na softvér na inú osobu a to v súlade

      s všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa, ktoré sú uverejnené na internetovej

      stránke poskytovateľa www.fengshui.sk, alebo na internetovej stránke certifikovaného

      predajcu v príslušnej krajine.

  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny licenčných podmienok. Aktuálne licenčné podmienky sú

      zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.fengshui.sk, alebo na internetovej

      stránke certifikovaného predajcu v príslušnej krajine. Nové licenčné podmienky sa zverejnia

      najneskôr 1 deň pred nadobudnutím ich účinnosti.

  4. Táto licencia zaniká na základe dohody nadobúdateľa a poskytovateľa dohodnutým dňom,

      alebo odstúpením od licenčnej zmluvy zo strany poskytovateľa z dôvodu jej  podstatného

      porušenia, za ktoré sa považuje konanie uvedené v článku 3. týchto licenčných podmienok.

      Odstúpenie od licencie nedobúda právne účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení od

      zmluvy nadobúdateľovi licencie. Pokiaľ sa nadobúdateľ a poskytovateľ nedohodnú inak, tak

      nadobúdateľ nemá pri zániku licencie nárok na vrátenie zaplatenej odmeny za licenciu alebo

      službu s ňou spojenú.

  5. Ak dôjde k akémukoľvek rozporu medzi znením Licenčnej zmluvy v slovenskom jazyku a znením

      jej prekladu, rozhodujúca je verzia v slovenskom jazyku

  6. Táto Licenčná zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

  7. Právne spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa vždy riešia pred vecne a miestne príslušným súdom

      v Slovenskej republike, podľa sídla spoločnosti HERMES FENG SHUI s.r.o.

  8. Táto Licenčná zmluva nadobúda účinnosť dňa 15.10.2015 a platí do vydania novej

      Licenčnej zmluvy.

 

Autorské práva

© Hermes Fengshui program  -  HERMES FENG SHUI, s.r.o., všetky práva vyhradené.

© Hermes Feng shui Program

© Hermes Software

Registrovaná ochraná známka HERMES

© Design Copyright

 

TEL :  (+421) 0905 479 695 technická podpora pre SR a ČR | http://www.fengshui.sk | e-mail: info@fengshui.sk