Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HERMES FENG SHUI, s.r.o.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú základné obchodné podmienky

a vzťahy medzi spoločnosťou HERMES FENG SHUI s.r.o., IČO: 44 831 391, so sídlom Koceľova 1105/1, 949 01 Nitra, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 24787/N (ďalej len „HERMES“), a jej zákazníkmi v oblasti predaja produktov

a poskytovania služieb.

Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, ktoré si zmluvné strany zvolili, a ďalej ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve.

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

 

Softvérový produkt alebo Produkt – súbor zahŕňajúci počítačové programy spoločnosti HERMES, počítačové a mobilné aplikácie spoločnosti HERMES, elektronickú knihu spoločnosti HERMES, dokumentáciu v elektronickej alebo v tlačenej podobe, vrátane príručiek a obalov, príslušné inštalačné médiá, a ďalej tiež všetky doterajšie aktualizácie a doplnky k pôvodnému Softvérovému produktu poskytnuté spoločnosťou HERMES. Softvérový produkt sa nepredáva, iba sa poskytuje právo na jeho používanie – licencia.

 

Nadobúdateľ licencie – fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa Softvérový produkt pre svoju potrebu alebo v rámci svojho vlastného podnikania. Nadobúdateľom licencie je možné sa stať zakúpením licencie.

 

Klient – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva odborné služby spoločnosti HERMES.

 

Obchodný partner – podnikateľský subjekt oprávnený na predaj alebo šírenie Softvérových produktov HERMES pod svojim obchodným menom.

 

On-line marketer – certifikovaný predajca softvérových produktov spoločnosti HERMES.

 

Internetové stránky HERMES – všetky internetové stránky prevádzkované spoločnosťou HERMES. Hlavná internetová stránka je www.fengshui.sk.

 

 

III. PONUKA HERMES FENG SHUI, s.r.o.

 

Ponuku spoločnosti HERMES FENG SHUI s.r.o. je možné rozdeliť do dvoch základných skupín :

 

III.1. PREDAJ VLASTNÝCH POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV, PREDAJ VLASTNÝCH POČÍTAČOVÝCH A MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ, PREDAJ ELEKTRONICKEJ UČEBNICE

 

HERMES FENG SHUI s.r.o. je výhradným držiteľom všetkých majetkových práv k počítačovým programom OSOBNÝ PORADCA, FENG SHUI HOME MASTER, FENG SHUI MASTER. Je výhradným držiteľom majetkových práv ku knihe UČEBNICA FENG SHUI diel I. a je tiež výhradným držiteľom všetkých majetkových práv k počítačovým a mobilným aplikáciám ponúkaným na stránkach společnosti HERMES.

Podmienky používania Softwarových produktov sú vymedzené v „Licenčnej zmluve“, ktorá je zverejnená na internetových stránkach spoločnosti HERMES alebo je v elektronickej podobe Nadobúdateľovi licencie predávaná spoločne s Produktom. Licenčná zmluva je uzatvorená : otvorením obalu s médiom, stiahnutím Softvérového produktu z internetoej stránky, inštaláciou Softvérového produktu, autorizáciou Softvérového produktu a to tým okamihom, ktorý nastane najskôr. Súčasne s uzatvorením Licenčnej zmluvy vyjadruje Nadobúdateľ licencie a Klient súhlas s týmito VOP.

 

 

III.2. SLUŽBY

 

III.2.a) Zákaznícka podpora pre SR a ČR

Súbor služieb zákazníckej podpory zahŕňa :

 

telefonickú podporu : k dispozícii na telefónnej linke + 421 905 479 695 na tento účel vyhradenej počas pracovných dní od 9.00 do 15.30 hodín, v rámci skvalitňovania služieb môžu byť telefonické hovory nahrávané,

e-mailovú podporu: poskytovanú prostredníctvom e-mailovej schránky podpora@fengshui.sk na tento účel vyhradenej; odpovede budú zaslané e-mailom pokiaľ možno obratom, najneskôr však do konca nasledujúcich troch pracovných dní,

      Využívať balík služieb v rámci zákazníckej podpory môže Nadobúdateľ licencie k aktuálnym verziám všetkých Softvérových produktov.

            

Telefonickú podporu a školenia pre softvérové produkty mimo SR a ČR zabezpečuje certifikovaný predajca počítačových programov pre príslušnú krajinu, alebo certifikovaný on-line marketer, ktorý predaj sprostredkoval.

 

III.2.b) Odborné služby Poradcu feng shui

 

Spoločnosť HERMES FENG SHUI, s.r.o. poskytuje tieto odborné služby :

- projektovanie RD a ďalších objektov v zmysle feng shui,

- úprava, zariaďovanie, harmonizácia osobných a podnikateľských priestorov v zmysle feng shui

- projektovanie záhrad, parkov, námestí, lokalít a usadlostí v zmysle feng shui,

- rýchlu analýzu priestorov pred kúpou, prenájmom, stavbou v zmysle feng shui,

- odborné konzultácie ohľadom priestorov v zmysle feng shui,

- odborné konzultácie pre osoby – personal couching,

- odborné školenia na ovládanie počítačových programov spoločnosti HERMES.

 

III.2.c) Odborné školenia, kurzy a semináre na výučbu systémov feng shui prostredníctvom Feng Shui Academy

 

Školenia uskutočňované spoločnosťou HERMES majú vopred danú náplň, rozsah školení je od 2 do 10 víkendov a závisí od typu školenia.

 

Termíny jednotlivých školení vyhlasuje HERMES na svojich internetových stránkach.

 

Pred zahájením kurzu alebo školenia nie sú vykonávané žiadne testy požadovaných minimálnych znalostí a je úplne na objednávateľovi, aby zvážil, či je daný kurz pre prihlasovanú osobu vhodný a bude pre ňu prínosom.

 

 

IV. INFORMÁCIE O PRODUKTOCH, SLUŽBÁCH A ICH CENÁCH

 

Informácie o ponuke HERMES sú verejne dostupné na internetových stránkach HERMES a na vyžiadanie ich poskytnú pracovníci HERMES na centrále alebo pobočkách.

 

Ceny Softvérových produktov, odborných služieb a odborných školení vyhlasuje HERMES aktuálnym cenníkom uvedeným na svojich internetových stránkach.

 

Spoločnosť HERMES FENG SHUI s.r.o. nie je platcom DPH.

 

IV.1. Ceny služieb

 

Ceny služieb sú dané cenníkom a podľa typu služby sadzbami za jednotku (službu), hodinovými sadzbami, resp. sadzbou za obhliadku objektu. Pri individuálnych službách s cenou za jednotku je cena služby účtovaná bez ohľadu na dobu skutočného výkonu. Pri individuálnych službách s hodinovou sadzbou je minimálny rozsah účtovanej služby jedna hodina. V prípade, že doba vykonania služby je dlhšia než jedna hodina, je za každých ďalších začatých 15 minút účtovaná pomerná časť hodinovej sadzby.

 

Základná cena firemného školenia je kalkulovaná pre skupiny účastníkov do kapacity učebne, cena školenia pre samostatnú skupinu účastníkov môže byť stanovovaná individuálne.

 

Ceny služieb v cenníku platia pre poskytnutie služby počas pracovných dní a v pracovnej dobe. V prípade objednania poskytnutia služby v mimopracovnej dobe alebo požiadavky na zahájenie práce prednostne je k základnej cenníkovej sadzbe účtovaný 50 % príplatok - po dohode zmluvných strán.

 

Pokiaľ nie je objednaná služba v cenníku uvedená a HERMES súhlasí s jej poskytnutím, je cena služby stanovená dohodou zmluvných strán.

 

Pred začatím poskytovania individuálnych služieb s hodinovou sadzbou HERMES zostavuje cenovú kalkuláciu podľa platného cenníka. Konečné ceny týchto individuálnych služieb nie je možné stanoviť vopred, pretože sa odvíjajú od skutočného rozsahu poskytnutých služieb. Rozsah a druh poskytnutých služieb sa môže so súhlasom oboch strán od kalkulácie líšiť.

 

Ceny školení a kurzov sú platné pre jedného účastníka.

 

 

V. OBJEDNÁVKY A ICH VYBAVOVANIE

 

Licencie k Softvérovým produktom, služby a školenia je možné objednať mailom (info@fengshui.sk), alebo telefonicky (+ 421 905 479 695,  + 421 911 721 995), resp. pomocou online formulárov na internetových stránkach HERMES.

 

Vyplnením objednávky objednávateľ súhlasí s týmito VOP, akceptuje ponuku HERMES a záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb.

 

Podstatné náležitosti objednávky zahŕňajú:

 

identifikáciu predmetu objednávky:
- v prípade Softwarových produktov: názov Produktu, jednotková cena za Produkt
- v prípade odborných služieb : požiadavku na vykonanie konkrétnej služby, požiadavku na výjazd

  pracovníka HERMES, príp. návrh termínu výjazdu,
- v prípade  školení : názov školenia, termín a miesto konania,

  identifikáciu objednávateľa – meno/firma, adresa/sídlo, IČO, DIČ, kontaktná osoba, telefón, e-mail

  spôsob dodania, resp. miesto poskytnutia služby (viac viď článok VI.),

  spôsob platby (viac viď článok VI.).

 

HERMES v čo najkratšom termíne, obvykle však do 2 pracovných dní od zaregistrovania úhrady, objednávku vybaví formou odoslania Softvérového produktu, prípadne poskytnutím služby, alebo objednávku do 2 pracovných dní potvrdí, prípadne vyzve objednávateľa na doplnenie chýbajúcich údajov. Vybavením alebo potvrdením objednávky je uzatvorená kúpna zmluva alebo zmluva o poskytnutí služieb. Kúpnu zmluvu tvoria výlučne podmienky uvedené v Licenčnej zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 

Ak vyžaduje charakter Softvérového produktu alebo služby spracovanie cenovej kalkulácie alebo ponuky, je zmluva uzatvorená okamihom odsúhlasenia cenovej kalkulácie alebo ponuky oboma stranami.

 

Softvérové produkty môžu byť objednané tiež u Obchodných partnerov HERMES. V takom prípade HERMES neurčuje termíny a formy dodania medzi Obchodným partnerom a objednávateľom. I v prípade zakúpenia Softvérových produktov prostredníctvom Obchodného partnera zakladá Licenčná zmluva práva a povinnosti medzi HERMES a Nadobúdateľom licencie Softvérového produktu.

 

V.1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

 

Ak je kupujúci fyzickou osobou – spotrebiteľom (ďalej len „Spotrebiteľ“), má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, a to 7 dní odo dňa prevzatia Softvérového produktu alebo tovaru. Za Spotrebiteľa nie je pre účely týchto VOP považovaný Užívateľ, ktorý pri objednaní produktu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy uvedie svoje obchodné meno a identifikačné číslo.

 

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť nasledujúcim spôsobom :

 

Spotrebiteľ informuje HERMES formou jednoznačného prehlásenia (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, telefonátom alebo e-mailom) o zámere odstúpiť od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ v prehlásení uvedie dátum objednania a identifikáciu Produktu, svoje meno a adresu a dátum odstúpenia.

 

Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

Následne doručí Spotrebiteľ do 14 dní od odstúpenia zakúpený Produkt alebo tovar poštou na vlastné náklady na adresu sídla HERMES, spolu s uvedením čísla svojho bankového účtu, na ktorý mu majú byť vrátené peniaze. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ Spotrebiteľ odošle Produkt pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

Ďalej Spotrebiteľ k zásielke pripojí originál dokladu o zakúpení a v prípade odstúpenia od kúpy Softvérového produktu : Produkt musí byť v pôvodnom neporušenom originálnom obale (zásielka nesmie byť vôbec otvorená), Produkt nesmie byť vôbec použitý (nesmie dôjsť k jeho aktivácii podľa Licenčnej zmluvy) a musí byť kompletný,

 

V prípade, že prejav vôle o odstúpení od zmluvy nebude doručený spoločnosti HERMES do 7. dňa odo dňa prevzatia Softvérového produktu, a v prípade, kedy Spotrebiteľ poruší originálny obal Softvérového produktu, alebo si Softvérový produkt stiahne elektronicky, alebo si Softvérový produkt nainštaluje do PC alebo si Softvérový produkt aktivuje prostredníctvom autorizačného (licenčného) kľúča, je odstúpenie od zmluvy neplatné.

 

HERMES vráti platbu, ktorú obdržal od Spotrebiteľa (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania) po obdržaní vráteného Softvérového produktu, najneskôr do 30 dní.

 

V.2. Špecifiká objednávok školení a kurzov spoločnosti HERMES FENG SHUI s.r.o.

 

Stornovať objednávku školenia je možné bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú pôvodne objednanému termínu konania. Cena školenia nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník školenia nezúčastní.

 

Pokiaľ bude počet prihlásených účastníkov školenia menší než 3, vyhradzuje si HERMES právo presunúť toto školenie na iný termín alebo ho zlúčiť so školením vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

 

 

VI. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

VI.1. Možné spôsoby a termíny dodania

 

Softvérové produkty môžu byť zaslané elektronicky, alebo u Počítačových programov aj poštou a to podľa spôsobu dodania zvoleného v objednávke. Pri voľbe dodania poštou je v rámci Slovenskej republiky poštovné a balné 5,- Eur. Platbu za Softvérové produkty spolu s poštovným a balným hradí objednávateľ vopred, bez ohľadu na zvolený spôsob dodania.

 

Obvyklá dodacia lehota je pri Softvérových produktoch : pri dodaní elektronicky do 1 pracovného dňa, pri dodaní poštou do 2 pracovných dní a začína plynúť okamihom pripísania platby na účet HERMES.

 

Všetky podrobnosti o poskytovaných Odborných službách, o lehotách ich dodania aj podmienkach platby sú zverejnené na internetových stránkach HERMES

 

VI.2. Miesto a termín poskytnutia individuálnych služieb

 

Miestom vykonania individuálnych služieb je prevádzka HERMES, služby projektovanie a úprava priestorov vyžadujú aj výjazd pracovníka HERMES – osobnú obhliadku priestorov. V tomto prípade je Klientovi k cene za poskytnuté služby účtované za obhliadku a spotrebované PHM. Všetky podrobnosti o poskytovaných Odborných službách, o lehotách ich dodania aj podmienkach platby sú zverejnené na internetových stránkach HERMES

 

Služby vykonávané mimo prevádzky HERMES budú vykonané v dohodnutom termíne, podľa možností HERMES.

 

VI.3. Miesto konania školení a kurzov

 

Školenia a kurzy uskutočňuje HERMES vo vlastných priestoroch alebo v prenajatých priestoroch v Nitre, prípadne v ďalších mestách uverejnených na internetovej stránke. Účastník si volí z možností uvedených v objednávke na konkrétne školenie.

 

VI.4. Možné spôsoby platby

 

Softvérové produkty je možné uhradiť bezhotovostným prevodom vopred na základe potvrdenia objednávky, ktorá obsahuje výzvu k úhrade, na účet HERMES. Faktúru klient obdrží do 30 dní na adresu uvedenú v objednávke.

 

Účasť na školení alebo kurze je možné uhradiť bezhotovostným prevodom vopred na základe potvrdenia objednávky, ktorá obsahuje výzvu k úhrade, na účet HERMES. Faktúru klient obdrží do 30 dní na adresu uvedenú v objednávke.

 

Cena služieb môže byť uhradená vopred na základe faktúry, a to bezhotovostným prevodom. Výnimku môžu tvoriť objednané individuálne služby, pri ktorých nie je možné vopred odhadnúť čas potrebný pre vykonanie služby a ktorých plnenie je poskytované elektronickou formou. Tieto služby môžu byť po dohode fakturované po ich expedícii. Splatnosť daňového dokladu je v týchto prípadoch 7 dní. Výnimka nie je nárokovateľná a HERMES s ňou musí súhlasiť.

 

V prípade, že Klient oprávnene nevytkne vady služby poskytovanej elektronickou formou najneskôr do jedného pracovného dňa po jej dodaní zo strany HERMES podľa čl. VI. 1., má sa za to, že služba bola poskytnutá riadne podľa objednávky a bez vád, a HERMES vzniká nárok na úhradu ceny poskytnutých služieb a na vystavenie zodpovedajúcej faktúry.

 

HERMES má právo na náhradu škody vzniknutej nesplnením peňažného záväzku Kupujúceho s tým, že sa do výšky náhrady škody započítavajú aj úroky z omeškania.

 

VII. SOFTVÉROVÉ PRODUKTY – ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

 

VII.1. Zmena licencie

 

Nadobúdateľ licencie k Softvérovému produktu OSOBNÝ PORADCA alebo FENG SHUI HOME MASTER alebo UČEBNICA FENG SHUI môže prejsť na licenciu vyššieho variantu Softvérového produktu - rozšírenie, pri zachovaní rovnakého počtu licencií. Okamihom prechodu pôvodná licencia zaniká.

 

Cena prechodu - rozšírenia je daná rozdielom aktuálnej cenníkovej ceny nového a pôvodného variantu, resp. zvýhodneným rozdielom uvedeným pri konkrétnom Produkte.

 

VII.2. Prevod licencie

 

Nadobúdateľ licencie je oprávnený Softvérový produkt trvalo previesť na inú osobu (ďalej v tejto časti „Nový nadobúdateľ“). Okamihom prevodu licencie prechádzajú na Nového nadobúdateľa všetky práva a záväzky vyplývajúce z Licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Nadobúdateľom a HERMES.

 

Ak je k základnej licencii Softvérového produktu, ktorý má byť prevedený, viazaný akýkoľvek doplnok alebo prídavná licencia, môže byť Softvérový produkt prevedený len vrátane týchto súčastí. Zároveň nie je možné tieto doplnky a prídavné licencie prevádzať samostatne.

 

Záujem o prevod licencie oznámi Nadobúdateľ spoločnosti HERMES telefonicky alebo e-mailom. HERMES potom Nadobúdateľovi zašle formulár žiadosti o prevod licencie (ďalej v tejto časti len „Žiadosť“). V Žiadosti musia byť vyplnené identifikačné údaje Nadobúdateľa a Nového nadobúdateľa a presná špecifikácia Softvérového produktu vrátane inštalačného čísla, resp. čísel. Pre prevod každej jednotlivej licencie (viacero základných licencií jedného Softvérového produktu, rôzne Softvérové produkty) je potrebné použiť samostatnú Žiadosť.

 

Podmienkou možnosti prevodu je súhlas Nadobúdateľa s realizáciou prevodu a s licenčnou zmluvou, a to jeho podpisom na Žiadosti.

 

Prevod licencie je spoplatnený manipulačným poplatkom 12,- Eur. Tento poplatok je povinný uhradiť Nadobúdateľ pri podaní Žiadosti.

 

Licencia Softvérového produktu je prevedená okamihom vyjadrenia súhlasu s prevodom licencie zo strany HERMES. Predpokladom pre udelenie súhlasu je skutočnosť, že žiadosť spĺňa všetky požadované náležitosti a bol uhradený manipulačný poplatok.

 

V prípade schválenia Žiadosti nie je Nadobúdateľ naďalej oprávnený prevedený Softvérový produkt používať, musí ho úplne odstrániť zo svojho/svojich počítača(ov) a previesť na Nového nadobúdateľa všetky časti prevedeného Softvérového produktu, vrátane všetkých rozširujúcich licencií, doplnkov, médií, tlačeného materiálu a aktualizácií.

 

HERMES si vyhradzuje právo zamietnuť Žiadosť, pokiaľ je neúplná alebo nespĺňa požadované náležitosti a Nadobúdateľ ani na výzvu HERMES jej chyby do 30 dní neodstráni.

 

VII.3. Práva a povinnosti on-line marketerov

 

Práva a povinnosti on-line marketerov sú zverejnené na internetovej stránke www.moja-apka.sk.

Odoslaním žiadosti o registráciu on-line marketera žiadateľ vyjadruje súhlas s týmito právami a povinnosťami v plnom rozsahu.

 

Pokiaľ bude identifikované také konanie on-line marketera, (ďalej len „marketer“) ktoré je v rozpore

s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodovania, alebo ktoré môže poškodiť dobré meno spoločnosti HERMES, alebo ďalšieho subjektu, ktorý sa spolupodieľa na predaji produktov, alebo

na prenose dát súvisiacich s predajom produktov, má spoločnosť HERMES právo okamžite a bez upozornenia zrušiť on-line market konto takéhoto marketera a to bez možnosti akejkoľvek refundácie, tantiém, náhrad alebo nárokov, a to odo dňa identifikácie porušenia horeuvedených zásad.

Takýto marketer sa zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek ďalšieho konania alebo činnosti, súvisiacej s predmetom tohoto obchodovania. Ďalej bezodkladne zruší prepoje, odkazy a obrázky na všetkých svojich stránkach, ktoré mu boli pridelené na základe jeho registrácie.

Ďalej sa marketer zaväzuje zjednať nápravu, alebo nahradiť akúkoľvek majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, ktorá vznikla takýmto jeho úmyselným alebo neúmyselným konaním a zároveň sa zaväzuje uhradiť náklady, ktoré vznikli pri zjednaní nápravy.

 

Spoločnosť HERMES má právo rozširovať a upravovať „Práva a povinnosti on-line marketera“ a to

na základe potrieb a požiadaviek vyplývajúcich z reálnej praxe. O týchto prípadných zmenách bude on-line marketer informovaný vopred e-mailom a súčasne budú tieto zmenené práva a povinnosti uverejnené na internetovej stránke moja-apka.sk.

 

 

VIII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIA

 

VIII.1. Záruka

 

Na jednotlivé Softvérové produkty a služby poskytuje HERMES záruku, ktorá sa vzťahuje:

 

na chyby inštalačných médií k Softvérovému produktu, a to v rozsahu stanovenom Licenčnou

zmluvou

 

na funkcionalitu Softwarového produktu v zmysle funkcií zverejnených na internetových stránkach HERMES, pričom HERMES zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií Softvérového produktu, nie za chyby starších verzií,

 

Podmienkou vzniku nároku na záruku Softvérového produktu je aktivácia - autorizácia Softvérového produktu, najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia.

 

VIII.2. Záručná doba

 

HERMES poskytuje záručnú dobu:

 

na Softvérový produkt: v dĺžke 6 mesiacov od dátumu uzatvorenia Licenčnej zmluvy,

 

VIII.3. Záručné podmienky

 

Záruka je poskytovaná Nadobúdateľovi licencie.

 

Nadobúdateľ licencie je povinný, pri dodaní poštou, preberaný Softvérový produkt riadne skontrolovať a prehliadnuť. Je povinný vykonať kontrolu balenia a v prípade, že zistí poškodenie balenia, musí odmietnuť jeho prevzatie. V prípade straty alebo poškodenia zásielky pri preprave je kupujúci povinný spísať so zástupcom prepravcu zápis o poškodení alebo strate Softvérového produktu, aby bolo možné uplatňovať náhradu vzniknutej škody u prepravcu. Zástupca prepravcu tento zápis potvrdí. O vzniknutých skutočnostiach kupujúci okamžite, najneskôr však do 3 pracovných dní, písomne vyrozumie spoločnosť HERMES a ako prílohu zašle zápis spísaný s prepravcom. V prípade, že kupujúci vyššie uvedený zápis nevyhotoví, má sa za to, že sa vzdáva náhrady za poškodené alebo chýbajúce kusy zásielky.

 

Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú počas prepravy nebude braný zreteľ.

 

VIII.4. Obmedzenie záruky pri Softvérových produktoch

 

HERMES nezaručuje, že Softvérový produkt splní všetky požiadavky Nadobúdateľa licencie. Záruka sa nevzťahuje a za chybu Softvérového produktu alebo za závadu alebo škodu Softvérovým produktom spôsobenú ďalej nemožno považovať:

 

prípady, keď je Softvérový produkt používaný v rozpore s dokumentáciou,

 

absenciu vlastností či funkcií, ktoré nie sú uvedené v dokumentácii,

 

prípady, keď je Softvérový produkt používaný na nevhodnom hardware (ďalej len hardvér), alebo na hardvéri, ktorý je v rozpore s aktuálnymi odporučenými systémovými požiadavkami uvedenými v dokumentácii alebo v aktualizovanej podobe na internetových stránkach HERMES,

 

skutočnosť, že Softvérový produkt nepracuje na hardvéri, ktorý nie je bežne dostupný v okamihu jeho vývoja, alebo na hardvéri či operačnom systéme, ktorý nie je podporovaný,

 

prípady, keď je Softvérový produkt používaný na chybne nakonfigurovanom počítači alebo na chybne nastavenej počítačovej sieti,

 

prípady, keď Softvérový produkt nie je možné napojiť na internet, alebo je internetové pripojenie nedostatočné, alebo je obmedzené – prevádzkovateľom internetového pripojenia alebo majiteľom hardvéru

 

prípady, keď je Softvérový produkt používaný spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jeho bezchybnú prevádzku,

 

prípady, keď vykonáva Nadobúdateľ zásahy do interných súborov Softvérového produktu

 

Užívateľ Produktu je povinný pravidelne vykonávať zálohy údajov, zálohy vypracovaných projektov a ich archivovanie. HERMES nezodpovedá za stratu či poškodenie údajov, ktoré neboli správne zálohované.

 

HERMES nie je povinný poskytovať zákaznícku podporu a vykonávať vývoj alebo údržbu starších verzií Softvérového produktu.

 

HERMES nesie zodpovednosť za škodu, ktorú zaviní preukázaným porušením svojich povinností. 

 

HERMES nenesie zodpovednosť za ušlý zisk Nadobúdateľa licencie.

 

HERMES nesie zodpovednosť za skutočnú škodu maximálne do výšky ceny za Softvérový produkt uhradenej pri nadobudnutí licencie. Táto dohoda sa nepoužije v prípade, že kupujúcim je Spotrebiteľ (fyzická osoba).

 

Nadobúdateľ licencie je povinný preveriť Softvérový produkt z hľadiska jeho funkčnosti a použiteľnosti jeho jednotlivých častí v konkrétnej situácii skôr, než začne s jeho používaním.

 

VIII.7. Uplatnenie reklamácie

 

Reklamáciu Softvérového produktu je možné uplatniť písomne na adresu sídla spoločnosti HERMES.

 

Reklamácia musí obsahovať:

 

identifikáciu Nadobúdateľa licencie alebo kupujúceho vrátane uvedenia kontaktnej osoby a kontaktných údajov,

 

presné označenie reklamovaného Softvérového produktu, vrátane inštalačného čísla licencie,

 

popis reklamovanej chyby,

 

kópiu dokladu o zakúpení Softvérového produktu,

 

Nadobúdateľ licencie vykonáva zaslanie predmetu reklamácie na vlastné náklady a zodpovednosť.

 

HERMES nie je povinný prijať reklamáciu odovzdanú bez požadovanej sprievodnej dokumentácie.

 

VIII.8. Vybavenie reklamácie

 

Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená v súlade s týmito VOP a obchodným, resp. občianskym zákonníkom.

 

Inštalačné médiá vykazujúce zjavné poškodenie či zjavné chyby obsahu budú v rámci záruky bezplatne vymenené za bezchybné a HERMES ich zašle Nadobúdateľovi licencie na vlastné náklady.

 

Reklamované chyby funkcionality programu budú preverené. O výsledku šetrenia bude Nadobúdateľ informovaný e-mailom alebo písomne. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, bude Nadobúdateľovi bezplatne poskytnutá aktualizácia Softvérového produktu riešiaca reklamovanú chybu pri najbližšom Upgrade.

 

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie HERMES kupujúceho e-mailom alebo písomne.

 

V prípade, že nie je možné preukázať, že chyba Softvérového produktu bola spôsobená spoločnosťou HERMES, alebo v prípade neoprávnenej reklamácie, môže byť Nadobúdateľovi licencie účtovaná činnosť spojená so zisťovaním príčiny, overovaním alebo odstraňovaním chyby uvádzanej Nadobúdateľom licencie podľa aktuálneho cenníka platného v čase vykonávania týchto úkonov.

 

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

HERMES je oprávnený zhromaždiť, spracovať a uložiť osobné údaje Klienta, resp. Nadobúdateľa licencie nevyhnutné pre realizáciu svojich obchodných záväzkov, resp. záväzkov vyplývajúcich z Licenčnej zmluvy. Takto získané údaje sú archivované po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracovania, a nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou subjektov zaisťujúcich prepravné služby. Klient a Nadobúdateľ licencie má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich odstránenie, opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Využitím bezplatného poradenstva, objednaním služby alebo zakúpením licencie udeľuje Klient resp. Nadobúdateľ licencie súčasne společnosti HERMES súhlas na zasielanie informácií týkajúcich sa Softvérových produktov, služieb a tovaru, príp. súvisiacich služieb a produktov, a to ako v písomnej, tak i v elektronickej podobe. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu alebo e-mailovú adresu spoločnosti HERMES.

 

Príslušné ustanovenia autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich užívanie počítačových programov a databáz a sankcie za ich nelegálne užívanie nie sú týmito VOP dotknuté.

 

Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení týchto VOP nemá vplyv na neplatnosť alebo neúčinnosť VOP ako celku.

 

HERMES je oprávnený zmeniť jednostranne tieto VOP. HERMES je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na svojich internetových stránkach, príp. zašle novú verziu alebo informáciu o nej Klientovi, resp. Nadobúdateľovi licencie na jeho e-mailovú adresu. Klient, resp. Nadobúdateľ licencie je povinný sa s novelizovanými VOP oboznámiť. Ak prijíma Klient, resp. Nadobúdateľ licencie naďalej služby, či iné plnenie poskytované zo strany HERMES, stávajú sa pre neho novelizované VOP záväznými okamihom a s účinnosťou odo dňa, kedy službu alebo plnenie prijal. Klient alebo  Nadobúdateľ licencie má možnosť túto zmenu obchodných podmienok odmietnuť, a to formou výpovede s výpovednou dobou 2 mesiacov, ktorá začína plynúť okamihom doručenia výpovede. Pokiaľ druhá strana neučiní výpoveď v lehote 15 dní odo dňa oznámenia o zmene týchto obchodných podmienok, potom sa má za to, že druhá zmluvná strana so zmenou obchodných podmienok súhlasí.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia, teda 15. 10. 2015.