PODMIENKY WEB STRÁNKY

PODMIENKY uvedené nižšie platia pre všetkých užívateľov týchto stránok.

Spoločnosť Hermes prevádzkuje tieto stránky pre svoju osobnú potrebu, na vyjadrenie vlastných 

názorov a skúseností, ďalej na informovanie, vzdelávanie a komunikáciu.

Tým, že si otvoríte a budete si prezerať tieto web stránky, akceptujete bez obmedzenia a výhrad

uvedené podmienky.

Tieto podmienky platia ako pre túto web stránku ako celok, tak i pre jej jednotlivé časti

a prepojenia.

PODMIENKY :
1. Materiál zobrazovaný na stránkach si môžete zaviesť do vášho prehliadacieho

a zobrazovacieho zariadenia, za účelom nekomerčného osobného použitia, pod podmienkou,

že budete rešpektovať všetky autorské práva a ostatné upozornenia na vlastnícke práva uvedené

na týchto stránkach.

Nesmiete však ich obsah šíriť, opakovať, meniť, uchovávať, opätovne používať, prenášať,

posielať ďalej v akejkoľvek podobe, žiadnym známym spôsobom, prostriedkami, alebo používať

obsah stránok pre verejné alebo komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti Hermes.
2. Aj keď spoločnosť Hermes vynakladá podľa svojho názoru dostatočné úsilie na to, 
aby na stránke uverejňovala presné a aktuálne informácie, spoločnosť Hermes neposkytuje žiadnu záruku za ich presnosť. Spoločnosť Hermes súčasne nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby, nedostatky a názorové odlišnosti v obsahu týchto stránok.
3. Spoločnosť Hermes neručí za škody finančné, psychické, morálne alebo iné pre prvé

a ďalšie osoby alebo subjekty, ich výrobky, produkty, materiály a názory, ktoré by sa cez užívateľa, 

mohli dostať do vzťahu s ktoroukoľvek časťou týchto stránok. Užívateľ týchto stránok sa vzdáva akýchkoľvek reakcií a výhrad.
4. Spoločnosť Hermes neručí za žiadne mechanické, alebo softvérové škody, ktoré by mohli 
prípadne vzniknúť používaním týchto stránok a ich prepojov na akomkoľvek hardvérovom, softvérovom, alebo inom zariadení, ktoré sa používa na ich prenos, zálohovanie, zobrazovanie, spúšťanie a prezeranie. Stránky používate výhradne na vaše vlastné riziko.
5. Spoločnosť Hermes si vyhradzuje právo rozhodovať, či na svojich stránkach uverejní vaše

prípadné pripomienky či rozdielne názorové reakcie. Po prípadnom uverejnení, všetky správy alebo materiály, ktoré zašlete elektronickou poštou ako reakcie na tematické okruhy stránok

a ich obsah, sa budú považovať za nedôverné a nemajetkové.

Výnimku a štatút dôvernosti má len osobná elektronická komunikácia - pošta súčasných,

alebo potenciálnych klientov spoločnosti Hermes.
6. Kliknutím na tlačidlo vstúpte alebo iné tlačidlo podobného významu a charakteru,
ktoré otvára niektorú z častí tejto stránky, vyjadrujete zjavný a dobrovoľný súhlas so všetkými podmienkami, zároveň potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali ako celok a súhlasíte so všetkými ich časťami a súčasťami ako neoddeliteľným celkom, voči ktorému sa vzdávate akýchkoľvek výhrad - nemáte žiadne výhrady.
7. Niektoré štáty a ich zákony alebo predpisy nedovoľujú vyradenie alebo obmedzenie

práva na odpoveď, rozhodovania a podmienok pre náhodnú alebo následnú ujmu,

ale prevedením úkonu v bode 6 týchto podmienok, sa týchto vašich práv, alebo záväzkov dobrovoľne vzdávate.

      ©.Hermes, Všetky práva výhradné

PRAJEME PRÍJEMNÉ PREZERANIE STRÁNOK.